H2O COOL Oxi 3 kg

Bazénová chémia H2O COOL Oxi 3 kg: Činidlo pre oxidáciu bazénovej vody H2O COOL Oxi zvyšuje množstvo aktívneho kyslíka vo vode. Ide o sypký... viac informácií »
H2O COOL Oxi 3
Značka: H2O COOL
45 EUR
Overiť dostupnosť »
Bazénová chémia H2O COOL Oxi 3 kg: Činidlo pre oxidáciu bazénovej vody H2O COOL Oxi zvyšuje množstvo aktívneho kyslíka vo vode. Ide o sypký...

Bazénová chémia H2O COOL Oxi 3 kg: Činidlo pre oxidáciu bazénovej vody H2O COOL Oxi zvyšuje množstvo aktívneho kyslíka vo vode. Ide o sypký bezchlórový oxidačný prípravok, ktorý sa rýchlo rozpúšťa. Vo vode pôsobí kyslo, a tým nepatrne znižuje hodnotu pH. Voda je po aplikácii činidla číra a iskrivá. Kľúčové vlastnosti bazénového prípravku H2O COOL OxiVysoko účinné činidlo určené na bezchlórovú oxidáciu bazénovej vodyRýchlo rozpustný sypký oxidačný prípravokH2O COOL Oxi zvyšuje množstvo aktívneho kyslíka vo vodeVo vode pôsobí kyslo, čím nepatrne znižuje hodnotu pHVoda je po aplikácii priezračne čistá a iskriváDodávaný v balení s hmotnosťou 3 kg Použitie: Ideálny spôsob dávkovania je rozpustenie vypočítanej dávky vo vode (približne 5 l vedro) o teplote > 20 °C a následné rozliatie po hladine vody. Prípadne možno roztok aplikovať priamo do skimmeru alebo vyrovnávacej nádrže. Ošetrenie vykonávajte bez prítomnosti osôb v bazéne a pri zapnutej cirkulácii. Bezpečnosť a prvá pomoc: H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P260 Nevdychujte prach.P280 Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou/osprchujte. P501 Odstráňte obsah a obal ako nebezpečný odpad. Obsahuje: Peroxodisíran draselný < 3 %, bis(síran)-[bis(peroxysíranov)] pentadraselný > 95 %

Tento akčný tovar ide získať jednoducho na webe v populárnej rubrike príslušenstvo! Pripravili sme pre vás úplne nové produkty zo spomínanej rubriky za výpredajovú cenu. Ale možno hľadáte niečo iné, nebojte, máme toho viac. U nás v ponuke nájdete ďalšie vybrané kúsky značky H2O COOL. Ich zoznam nájdete nižšie na tejto stránke pod popisom tohto produktu. Tento výnimočný výrobca H2O COOL pre vás pripravuje prémiové výrobky.

Tento zľavnený produkt H2O COOL Oxi 3 kg od značky so skvelou reputáciou H2O COOL pohodlne zoženiete na našich stránkach teraz práve za výpredajovú cenu! Akčná cena 45 EUR.